Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng xây dựng giai đoạn 1

Mặt bằng xây dựng giai đoạn 2

0888 56 0828

Tgvy Mo Ban T5